Akým spôsobom sa môže predať s.r.o.?

Rozhodnutie o predaji s.r.o. sa odvíja od toho o akú konkrétnu spoločnosť ide, a či má za sebou už nejakú podnikateľskú históriu. Podľa toho sa rozlišujú spoločnosti s históriou, spoločnosti bez histórie alebo také, ktoré sú platcami DPH, a ktoré nie sú platcami DPH. Pri každej z týchto spoločností platia trošku odlišné podmienky počas predaja, ktoré v niektorých prípadoch predaj komplikujú a iné zase uľahčujú. Avšak jednou základnou a spoločnou podmienkou, ktorá platí povinne pri každej spoločnosti je to, že samotný predaj musí byť odsúhlasený Valným zhromaždením, v prípade ak ide o spoločnosť viacerých spoločníkov, alebo môže byť odsúhlasený jej zakladateľom, pokiaľ je firma založená iba jedným človekom. Keď bol predaj odsúhlasený Valným zhromaždením alebo zakladateľom, môže sa prejsť k ďalším krokom, akými sú overenie, či má spoločnosť vysporiadané všetky dlhy a záväzky. Potom po overení sa určí to, či sa s.r.o. bude predávať úplne so všetkým svojím majetkom alebo iba časť z jej obchodného podielu. Na základe tohto rozhodnutia sa následne vypĺňajú zmluvy, a to buď Zmluva o prevode obchodného podielu alebo Zmluva o predaji podniku.

Uzavretie predaja

Predaj s.r.o. https://41business.com/predaj-ready-made na základe Zmluvy o prevode obchodného podielu pozostáva z toho, že sa určitý podiel bude prenášať na iného spoločníka zo spoločnosti alebo ďalšiu osobu, ktorá so spoločnosťou nemá nič spoločné. Konkrétnu vybranú osobu, však musí taktiež ako samotný predaj, schváliť Valné zhromaždenie. Po potvrdení súhlasu s predajom a výberom osoby, na ktorú bude obchodný podiel prevedený, sa môže začať s vypisovaním Zmluvy o prevode podielu. Zmluva sa vypĺňa v písomnej forme a zahŕňať musí informácie o predávajúcom aj kupujúcom, aký obchodný podiel sa bude predávať a za akú cenu. Potvrdenie zmluvy sa uskutočňuje úradným overením podpisov predávajúceho i kupujúceho a následne sa po predaji môžu zmeny zapísať do Obchodného registra.

Vypĺňanie zmlúv

Predaj s.r.o. cez Zmluvu o predaji je vlastne prevod všetkého majetku a obchodného podielu na iného človeka alebo spoločnosť. Rovnako ako v predošlom prípade, aj tu by mala byť osoba a samotný predaj schválený Valným zhromaždením alebo zakladateľom a až po získaných súhlasoch sa prechádza k zmluvnému vypĺňaniu. Zmluva musí byť taktiež písomná a obsahovať by mala údaje o predávajúcom i kupujúcom, predmete predaja, o spoločnosti, jej predajnej cene a záväzkoch, vyplývajúcich z predajného aktu. Zakončená je tiež overenými podpismi oboch zmluvných strán a po zrealizovaní predaja sa musia vykonané zmeny prepísať do Obchodného registra.