Vhodná je tiež konzultácie s vedúcim

Diplomová práca a jej vyhotovenie je tiež pomerne zložitým procesom, ktorý je vhodné napríklad konzultovať s vedúcim, ktorý Vám zadanie úlohy pridelil a naplánovať na celú plánovanú dobu robenie úlohy spoločne s kontrolnými termíny, v ktorých by sa hodnotil priebežný stav vyhotoveného téme úlohy a odstraňovali sa priebežne vady a nedostatky, ktoré sa vyskytli počas vyhotovovanie. Rovnako tak v tejto fáze je priestor pre konzultácie s vedúcim zadanej úlohy, čo je v konečnom dôsledku pozitívne hodnotené vo vzťahu k celkovému hodnotenie vedúcim zadanej úlohy, ako aktívny prístup k vyhotoveniu výtvoru a tento aktívny prístup je vhodné vždy odporučiť.

Korešpondencia s témami

Je tiež vhodné, aby diplomová práca aspoň čiastočne korešpondovala s témami štátnej záverečnej skúšky. Aj týmto je možné si zjednodušiť a zefektívniť prípravu na túto úlohu a na štátnu skúšku, keď sa jednotlivé činnosti prípravy vzájomne previažu. Ako už bolo uvedené, tak témy stanovujú pedagógovia fakúlt vysokej školy, a tieto sú v súlade so zameraním katedry aj vysoké školy, ale tiež je možnosť zvoliť si vlastnú tému, ktoré je ale nutné najprv konzultovať s vhodným vedúcim, aby sa potom nevyskytli problémy s akceptáciou tejto témy.